עבודת קיץ לעולים לט'

מתמטיקה
יש לקרוא את ההוראותולהגיש את העודה בתחילת השנה